Privacy

Verzamelen van gegevens

Supranet GGZ heeft ten doel het vormen van een landelijk lerend netwerk van deelnemers uit de geestelijke gezondheidszorg die een vermindering van het aantal suïcides en suïcidepogingen nastreven. Supranet GGZ tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het verzamelen, analyseren en verwerken van gepseudonimiseerde gegevens omtrent suïcides en suïcidepreventie. Deze gegevens omvatten ook gegevens van patiënten van de betrokken instellingen (de deelnemers).

Privacy van de patiënten van het allergrootste belang

Gelet op de gevoelige aard van de verzamelde gegevens is de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de patiënten van het allergrootste belang. Supranet GGZ en de deelnemende instellingen hebben daarom afgesproken pas te beginnen met het verwerken van patiëntgegevens in het kader van het Supranet GGZ project nadat zij concrete afspraken hebben gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens, en deze afspraken zijn getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit proces heeft ertoe geleid dat Supranet GGZ voorlopig eerst begint met het verzamelen van geanomiseerde gegevens. Datasets zullen alleen geaggregeerde data bevatten. Aggregatie vindt plaats in brede leeftijdscategorieën (20 jaars intervallen).

Autoriteit Persoonsgegevens

Supranet GGZ zal in dit kader contact zoeken met de betrokken toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, teneinde ook vanuit de toezichthouder de bevestiging te krijgen dat de beoogde verwerking van gegevens in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.