Wat houdt deelnemen in?

Instellingen die deelnemen aan SUPRANET GGZ krijgen:

  • Twee feedbackrapportages per jaar en indien gewenst een gesprek hierover met bestuurslid, kwartiermaker of data-analist.
  • Vertegenwoordiging op de deelnemersvergaderingen (1x per jaar).
  • De mogelijkheid om eigen medewerkers af te vaardigen in de SUPRANET GGZ-werkgroepen.
  • Deelname aan de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst.
  • De mogelijkheid deel te nemen aan verbeterprojecten die op basis van de behoeften van de deelnemers geïnitieerd worden.
  • De mogelijkheid om onderzoek te (laten) doen op de SUPRANET GGZ database.

Gelet op de gevoelige aard van de verzamelde gegevens, is de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de patiënten van het allergrootste belang. Daarom verzamelt SUPRANET GGZ gegevens op geanonimiseerd, geaggregeerd niveau. Hiermee wordt de herleidbaarheid naar individuele personen tot een minimum beperkt. SUPRANET GGZ is tijdens de totstandkoming tot dit besluit bijgestaan door advocaten gespecialiseerd in privacywetgeving. Het besluit is getoetst bij de juristen van de deelnemende instellingen.

Deelname aan SUPRANET GGZ wordt via een modelovereenkomst aangegaan voor de duur van twee jaar. De kosten hiervoor bedragen €20.000. Deelnemers leveren volgens afspraak data aan (suïcides, suïcidepogingen, patiëntkenmerken, zorgprocessen/gebruik, etc.).