Deelnemer worden

Heeft u interesse in deelname aan SUPRANET GGZ, dan kunt contact opnemen met SUPRANET GGZ, via Gerdien Franx.

Waarom doet Dimence mee?

'Optimale suicidepreventie is een belangrijke opgave voor GGZ-instellingen. Om dit te bereiken, heb je elkaars kennis en kunde hard nodig. Dimence gelooft sterk in de kracht van samenwerken in een lerend netwerk, zodat we onze gedeelde ambitie waar kunnen maken: het daadwerkelijk verminderen van mensen die door suicide overlijden. Hierbij helpt alleen het stellen van een compromisloos doel: ZERO SUICIDES. Het delen van informatie en het ontwikkelen van best practices met andere ggz-professionals is hier onlosmakelijk aan verbonden.'

Wat beweegt Lentis?

‘Een deel van de mensen die suïcide overwegen of plegen kennen we en zij kennen ons. Het zijn onze patiënten. Maar hoe weten we dat men er over nadenkt of al plannen heeft? Contact is dé voorwaarde om dat op te merken. Maar hoe pik je signalen op? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat kun je als behandelaar doen om uitvoering van de gedachten of het voornemen te voorkomen? Wat kun je als instelling doen, bijvoorbeeld welke fysieke maatregelen kun je treffen.

Allemaal vragen waarvoor Lentis al een aantal jaren actief aandacht voor heeft. Zo hebben al onze behandelaren een training gevolgd. Maar we zijn er nog niet in de ggz. Voor een effectieve suïcidepreventie is noodzakelijk dat we kennis en ervaring uitwisselen met collega-instellingen. Want alleen dan kunnen we het leren om het beter te doen. Daarom is Lentis van harte lid van het Supranet GGZ.’

En Altrecht?

'De afgelopen jaren zijn binnen Altrecht grote stappen gezet qua beleid rondom suicidepreventie. Medewerkers uit de 24-uurszorg en behandelaren zijn getraind in suïcidepreventie en hebben kennis van de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Er is hard gewerkt aan een klimaat waarin wij trachten te leren van suïcides dus open en eerlijk onderzoeken wat er verbeterd kan worden, en ook elkaar aan en toespreken als zaken niet goed zijn gegaan. Maar waar staan wij nu landelijk? Wat doen anderen? Moeten wij sommige dingen meer doen of juist minder? Het blijft lastig om uit het gelukkig kleine aantal lessen te trekken voor Altrecht. Met Supranet GGz kunnen we een volgende stap te zetten, namelijk leren van elkaar en een groter lerend netwerk creëren waarin landelijk de beste mogelijke zorg wordt geleverd om suïcide te voorkomen.'

En waarom is Parnassia Groep aangesloten?

‘Dood door suïcide heeft grote impact op nabestaanden en ook op behandelaren. Om te kunnen komen tot betere behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag is meer integrale kennis nodig. Wat zijn factoren die bijdragen aan suïcidaliteit? Welke specifieke groepen zijn 'at risk'? Welke zorg vermindert suïcidaliteit? Welke organisatie van zorg is dan hierbij nodig?

Om de juiste conclusies te kunnen trekken zijn ‘grote’ getallen nodig om verbanden te kunnen zien en te kunnen verklaren. Het opzetten van een landelijke database past daarom in het vergroten van de kennis rond dit onderwerp.'