Doel van SUPRANET GGZ

Leren en verbeteren

Het SUicide PReventie ActieNETwerk (SUPRANET) GGZ is een landelijk lerend netwerk van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers aan SUPRANET GGZ delen de ambitie en de bedoeling om het aantal suïcides en pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. Zij streven naar een sterk verbeterde organisatie van suïcidepreventie in GGZ-instellingen. Door gerichte implementatie van maatregelen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaal gedrag te verbeteren, door eenduidige registratie van suïcide en suïcidepogingen in de instellingen en door periodieke feedback van kwaliteitsinformatie gekoppeld aan verbetertrajecten.

Leren is alleen mogelijk in dialoog tussen professionals en wanneer we beschikken over goede informatie. Dit geldt helemaal voor het voorkomen van suïcides, vanwege de complexiteit van het probleem. Op dit moment hanteren GGZ-instellingen nog eigen definities en methoden voor het registreren van suïcides, en worden suïcidepogingen en preventieve activiteiten vaak niet vastgelegd.

Dit maakt onderlinge uitwisseling en leren van goede voorbeelden lastig mogelijk. Het doel van Stichting SUPRANET GGZ is daarom tweeledig: 1. Het vormen van een landelijk lerend netwerk van GGZ-instellingen waarbinnen data worden verzameld, bewerkt en teruggekoppeld om van elkaar te leren. 2. Het optimaliseren van de kwaliteit van suïcidepreventie aan de hand van relevante en actiegerichte indicatoren.

Werkgroepen registratie en kwaliteit

Tegelijkertijd met de formele oprichting van Supranet GGZ, is alvast een start gemaakt met de inhoudelijke activiteiten in twee werkgroepen:

De werkgroep Registratie zal afspraken maken over de gegevens die in de gezamenlijke op te zetten database zullen worden verzameld. In de werkgroep Kwaliteit gaat het om de selectie en formulering van enkele kwaliteitsindicatoren voor het verbeteren van de zorg aan suïcidale patiënten.

Werkgroep Registratie

Hierbij gaat het om aantallen suïcides en suïcidepogingen, inclusief de zogeheten confounders die gerelateerd zijn aan deze maten en belangrijk zijn om tot een goede onderlinge vergelijking te komen. Om uniformiteit bij het verzamelen van gegevens te bereiken zullen we dezelfde definities van elk van de variabelen moeten hanteren.

Werkgroep Kwaliteit

Welke zaken in het professioneel handelen of in de organisatie zelf, hebben vermoedelijk impact op het aantal pogingen/zelfmoorden? We bespreken een eerste lijst van onderwerpen en die worden aangevuld vanuit de literatuur.

We zoeken vooral naar indicatoren waarop de deelnemers ook actie kunnen ondernemen. Veranderbare processen waar de medewerkers zelf invloed op hebben (actiegerichte indicatoren). Ook hier is het belangrijk straks eenduidige definities te hanteren. Elke indicator alvast beoordeeld/gescoord op relevantie en actiegerichtheid zodat er een eerste prioritering ontstaat. In een tweede ronde zullen de indicatoren nogmaals aan een bredere groep van professionals worden voorgelegd.