Nieuws

Delphi Ronde II gaat van start

SUPRANET GGZ werkt aan het ontwikkelingen van betekenisvolle kwaliteitsindicatoren voor suïcidepreventie. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden voor het meten en verbeteren van suïcidepreventie binnen de GGZ. Hiertoe is een delphi studie opgezet die bestaat uit twee rondes. In ronde 1 is door een groep van experts een lijst met mogelijke indicatoren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, opgesteld. Deze indicatoren zijn vervolgens gedefinieerd door diezelfde groep van experts.

In ronde 2 zullen hulpverleners, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en naasten een oordeel vellen over hoe belangrijk zij de indicatoren vinden met het oog op suïcidepreventie. De onderzoekers van 113, die voor SUPRANET GGZ de Delphi studie uitvoeren, hebben aan elke deelnemende GGZ-instelling gevraagd om mensen voor te dragen die deze indicatoren kunnen beoordelen. Deze groep van experts wordt volgende week uitgenodigd om de vragenlijst die de kwaliteitsindicatoren omschrijft in te vullen.

De opgestelde kwaliteitsindicatoren worden beoordeeld op drie criteria: relevantie, actiegerichtheid en haalbaarheid. Het scoren zal leiden tot een set van kwaliteitsindicatoren die in de toekomst meegenomen kunnen worden in de SUPRANET GGZ database. De uitkomsten van de Delphi ronde zullen worden voorgelegd aan zowel het SUPRANET GGZ bestuur als de Werkgroepen Kwaliteit en Registratie.